projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Zmienią wzór godła?

10 października 2020

Robi się ciekawie w kwestii naszych symboli narodowych i identyfikacji wizualnej państwa. Pojawił się bowiem, w procedowanej przez Sejm ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (druk 239 str. 62), taki oto zapis: 

Art. 80.
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10b. 1. Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów używają wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Kierownik urzędu centralnego oraz urząd go obsługujący może używać wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej.”. (wytłuszczenie ALW)

Ścieżka legislacyjna ustawy.

ścieżka legislacyjna

Projekt ustawy przeszedł przez głosowanie sejmowe z następującym wynikiem: 442 za, 4 przeciw i 5 wstrzymujących się.

głosowanie sejmowe
Teraz projekt ustawy będzie procedował Senat.

Czyżby nowa wersja godła państwowego, leżąca od 2 lat w MKiDN, miała wejść kuchennymi schodami, po cichu i bez szukania okazji rocznicowych? A może to tylko uregulowanie stanu/wyglądu obecnego godła oraz posługiwania się nim przez urzędy państwowe, bez zmian? Pożyjemy, zobaczymy.