projekt Orli Dom


Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Tablice – zaginiony wzorzec

01 kwietnia 2016

Czy wyobrażacie sobie współcześnie urzędową tablicę owalną, z godłem, wedle wzorca z roku pańskiego 1955? Żart? A jeśli to nie żart?

Dociekając gdzie są wzorce tablic urzędowych, jakie powinny znaleźć się w „Ustawie o godle…”, przewertowałem różne wersje ustaw o godle na stronach Sejmu i nie znalazłem owych wzorców, dziwne, ale załączników u nich nie ma. Umknęło mi także pewne stwierdzenie, jakie znalazło się w odpowiedzi MAiC, na mój list z pytaniami (patrz „MAiC odpowiada”). A konkretnie ten fragment wytłuszczony:

„„Uprzejmie informuję, że zawarte w art. 3 ust. 4 ustawy upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów oraz wymiarów urzędowych tablic z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem, a także sposobu ich umieszczania na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, nie zostało jeszcze zrealizowane. Należy przy tym jednak pamiętać, że art. 3 ust. 4 ustawy o godle (…) dodany został przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.2005.172.1439) zmieniającej min. ustawę z dniem 24 września 2005 r. Ustawa ta uchyliła także, w art. 3, dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314, z poźn. zm.). Jednakże art. 2 ustawy stanowi, że akty prawne wydane w celu wykonania uchylonego dekretu, zachowują moc do czasu wydania rozporządzeń wymaganych przez ustawę, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W związku z powyższym należy zauważyć, że zachowuje swą moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47 poz. 316 ze zm.), wydane na podstawie art. 12 wspomnianego wyżej dekretu.„.

No to albo te załączniki były, albo ich nie było. Albo są aktualne nadal, albo straciły swą moc razem ze zmianami. O ich, jednak, istnieniu dowiedziałem się przypadkowo, od kogoś, kto je widział. Zatem przyszło kwerendować dalej. I powiodło się, rzeczywiście są, i to dwa załączniki (z czterech), co widać poniżej.

załącznik z 1955 r.załącznik z 1955 r.

Niestety to, co widać na fotografiach wyżej, trudno nazwać, w pełnym tego słowa znaczeniu, wzorcem. Mamy obrazki poglądowe, ale brak jakiegokolwiek szczegółowego opisu technicznego, szczególnie niezbędnego w wypadku tablicy owalnej.

Przychodzi mi zatem sprostować mylną informację, jaką podałem w artykule „Tablice – gdzie jest wzór?”, gdzie napisałem tak:

„Wytłumaczenie jest dość prozaiczne – w przywołanym wyżej rozporządzeniu brak wzoru takiej tablicy owalnej z herbem, tak w nowelizowanym tekście, jak i pierwotnym z 1955 r.”

Ale, jest gorzej niż się zdaje, bo w świetle wyżej cytowanej wykładni MAiC owe obrazki okazują się nadal obowiązujące (?!). Czy aby na pewno? Zauważmy, że o ile zmiany „Ustawy o godle…” nie wpłynęły specjalnie na wygląd tablicy prostokątnej, to jednak w wypadku tablicy owalnej mamy dość istotną zmianę wyglądu herbu. Jeżeli jednak ma rację MAiC, że „zachowuje swą moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47 poz. 316 ze zm.), wydane na podstawie art. 12 wspomnianego wyżej dekretu.„, to robi nam się większy bałagan niż sądziłem, bałagan międzyustrojowy. Szczęściem w sumie okazuje się zagubienie owych załączników na tyle, by nikt się na nich nie wzorował.

Ciekawe jednak co by było, gdyby ktoś spróbował zrobić taką tablicę owalną, w pełnej zgodzie z cytowaną wyżej wykładnią MAiC i owym załącznikiem nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47 poz. 316 ze zm.).

komentarze 2

  1. Martin Vesco
    7 kwietnia 2016

    Przy okazji tablic urzędowych – zawsze się zastanawiam jak to robią inni. Jak takie tablice wyglądają np. u Niemców, Czechów, Brytyjczyków (to najporządniejsi) itd…

    • O ile wiem i Czesi i Niemcy mają wzór tablicy owalnej i tablic prostokątnych. Niemcy dodatkowo, dla rządu, opracowali tablicę prostokątną z godłem i nazwą instytucji.